مد نظر داشته باشید کلیه تولیدات قارتال دارای برچسب قیمت روی جعبه بوده و قارتال فروش محصولات خود را به غیر از قیمت مندرج روی برچسب را به هیچ عنوان تایید نمی کند.

لطفا هرگونه تخطی از قیمت فروشگاه های ذکر شده ذیل را به شماره تلفن 04134253719 گزارش نمایید. برای دریافت نمایندگی بر روی " فرم درخواست نمایندگی " در منوی راهنمای مشتریان کلیک کنید.